Opleiding in beeld

Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een ‘in company’‐workshop of ‐training voor een organisatie wordt aangegaan.

Workshop/training: workshop, training of enige andere scholingsbijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Zie website: www.opleiders-in-beeld.nl

Offerteovereenkomst: De offerte (Inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen de Opdrachtgever en ‘Groenwegen en Mols, Opleiders in Beeld’ op grond waarvan workshop/trainingen worden verricht.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’

2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

3. Het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 3 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomst ter zake workshops en ‐trainingen

1. Ter zake een training stelt 'Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ na een aanvraag door de opdrachtgever een uitgebreide offerte op.

2. Na ondertekening heeft de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen om af te zien van de offerte zonder financiële gevolgen.

3. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop of ‐ training komt tot stand door acceptatie van de offerte. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte.

Artikel 4. Prijzen van workshops en ‐ trainingen

1. De prijs die is vermeld in de offerte is bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte en voor scholingsactiviteiten BTW vrij.

2. Indien de prijs per dagdeel berekend wordt, worden kosten voor cursusmateriaal en reiskosten apart vermeld. Kosten voor de locatie van de trainer, alsmede voor consumpties (koffie, thee, lunch) komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Betaling bij workshops en – trainingen

1. Na acceptatie van de offerte voor een workshop of training zoals bedoeld in artikel 3 zendt 'Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ de factuur aan de opdrachtgever.

2. Bij opdrachten boven de 5.000 Euro geschiedt facturering in twee termijnen.

3. Betaling door de opdrachtgever dient door middel van storting op een door 'Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ aangewezen bankrekening.

4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

5. Indien twee weken na de uiterlijke betalingsdatum de factuur niet is betaald, wordt een herinneringsfactuur gestuurd. Na nog eens twee weken overschrijding wordt een tweede herinneringsfactuur gestuurd, waarbij 5% over het factuurbedrag aan administratiekosten wordt gerekend.

6. Indien de opdrachtgever twee weken na de tweede herinneringsfactuur nog niet heeft betaald, zijn de daaruit voor 'Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/ advocaat.

Artikel 6. Verplaatsing data of annulering workshop of ‐training door de opdrachtgever

1. Een workshop of trainingsdagdeel kan in overleg met Groenewegen en Mols door de opdrachtgever tot drie weken van te voren kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.

2. Bij annulering van een workshop of trainingsdagdeel korter dan drie weken voor de afgesproken datum wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Artikel 7. Annulering van een workshop of training door 'Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’

1. In geval van ziekte van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden zal ' Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ al het mogelijke doen om voor een vervangende trainer te zorgen. 

2. Indien geen vervanging mogelijk is, zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum voor de workshop of training(‐sdagdeel) bepaald worden.

3. Indien de opdrachtgever naar aanleiding van de omstandigheden genoemd in lid 1 besluit tot annulering van de workshop of training zal ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ binnen een week het eventueel reeds betaalde factuurbedrag in zijn geheel terugstorten op een door de opdrachtgever te bepalen bank‐ of girorekening.

Artikel 8. Vervanging trainer bij workshops en ‐trainingen ‘Groenwegen en Mols, Opleiders in Beeld’

Groenwegen en Mols, Opleiders in Beeld’ is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 9. Klachtenregeling workshops en –trainingen

1. ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ hanteert de klachtenregeling die onder deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

2. De genoemde Klachtenregeling treedt in werking op het moment dat de opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk een klacht over ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ meldt.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid

1. ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ gaat te allen tijden zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie die tijdens de training over deelnemers verkregen wordt.

2. ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ gaat ten alle tijden zorgvuldig om met informatie die tijdens gesprekken met de opdrachtgever over de organisatie wordt verkregen.

3. De toestemming voor het maken van beeldopnamen en het beheer van de beeldopnamen valt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

4. Het gebruik van beeldopnamen binnen de workshop of trainingen valt onder verantwoordelijkheid van ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Groenewegen en Mols houden zich niet aansprakelijk voor misbruik van beeldopnamen t.b.v. de workshop of trainingen wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan artikel 10 lid 3.  

2. 'Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door deelname aan een workshop of training van ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’.

3. . '‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door het annuleren van een workshop of training door 'Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ , tenzij aan ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ opzet of grove schuld kan worden verweten.

4. Indien ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 en lid 2 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

5. Indirecte schade wordt door ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ niet vergoed.

Artikel 12. Intellectuele eigendom / Eigendomsrecht

1. Het verstrekte materiaal bij een workshop of training wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van de workshop of training, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop of training worden door ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ en overeenkomsten tussen ‘Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld’ en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aldus vastgesteld op 16 juni 2015 te Delft


Klachtenregeling

Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld
p/a Oranje Plantage 57
2611 TL Delft
Mobiele telefoon : 06-24238401

Inleiding

U hebt een klacht als u ergens niet tevreden over bent. Een klacht kan over verschillende onderwerpen gaan:

1. De inhoud van de workshop of training, de informatievoorziening, het handelen van docent

2. Ongewenste intimiteiten, geweld, discriminatie e.d.

Opleiders in Beeld zien een klacht als een kans voor de organisatie om te leren en ons aanbod te verbeteren. Uw klacht zal respectvol en vertrouwelijk worden behandeld door ons en indien nodig door de klachtencommissie.

Procedure

1. Als u ergens niet te tevreden over bent, gaan we er van uit dat u dat eerst bespreekt en probeert op te lossen met de persoon die in jouw ogen te kort is geschoten.

2. Als dat niet mogelijk is of onvoldoende resultaat heeft, kun u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke derde in de persoon van Claudia Bouwens (zie adresgegevens Klachtencommissie) In de brief moeten de volgende gegevens vermeld staan:

a. Naam, adres en telefoonnummer

b. De opleiding/training of cursus die het betreft en de locatie waar dat deze gegeven wordt.

c. Datum waarop u de brief schrijft

d. Korte en duidelijke beschrijving van de klacht

e. Beschrijving van wat u tot nu toe hebt gedaan om het probleem op te lossen

f. Wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht

g. Wat u van de Klachtencommissie verwacht

h. Ondertekening

3. De Klachtencommissie zal binnen 5 dagen na ontvangst van de brief een bevestiging van ontvangst sturen.

4. De klachtencommissie zal in eerste instantie onderzoeken of het mogelijk is om via bemiddeling het probleem op te lossen. De klachtencommissie zal dit binnen 10 werkdagen onderzoeken en hier een besluit over nemen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt ontvangt u bericht over de datum wanneer u uitsluitsel kunt verwachten. Streven is om dit binnen één maand afgehandeld te hebben.

5. Indien bemiddeling niet tot resultaat leidt is of de klacht dermate ernstig is dat bemiddeling niet wenselijk is, zal de Klachtencommissie de klachtenprocedure in gang zetten.

6. De Klachtencommissie zal, indien van toepassing, alle bij het probleem betrokken personen uitnodigen voor een individueel gesprek. Het is mogelijk iemand mee te nemen naar dat gesprek ter ondersteuning.

7. Binnen 15 werkdagen na het in behandeling nemen van de klacht, doet de Klachtencommissie uitspraak.

8. De uitspraak van de klachtencommissie als onafhankelijke derde is bindend.  

9. Door Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld worden alle klachten geregistreerd. Alle correspondentie omtrent de klachten worden tot 5 jaar na de datum van afhandeling bewaard.

Adresgegevens Klachtencommissie Groenewegen en Mols, Opleiders in Beeld

Claudia Boudens ; programmabegeleider Energie & Duurzaamheid bij de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Productontwikkeling Maatschappij
Caspar Fagelstraat 47
2613 GV Delft
Mobiele telefoon: 06- 5327988

10. Als u de gehele klachtenprocedure hebt doorlopen en toch niet tevreden bent over de afhandeling van u klacht of het resultaat dan kun u uw klacht neerleggen bij:

Landelijke Klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon 030-2809590
E-mail info@onderwijsgeschillen.nl
Website www.onderwijsgeschillen.nl

De Ombudslijn MBO
Postbus 435 6710 BH EDE
Telefoon 0318 - 698422
Email info@ombudslijnmbo.nl
Website www.ombudslijnmbo.nl

Voor klachten op het gebied van Ongewenste intimiteiten, geweld, discriminatie e.d.

Vertrouwensinspecteur van de Inspectie voor het Onderwijs
Telefoon 0900-1113111
Of bij een van de meldpunten Discriminatie. bijvoorbeeld die in Utrecht:
Croeselaan 163
3521 BL Utrecht Postbus 215
3500 AE Utrecht telefoon 030 - 232 86 66 meldnummer 0900 - 2 354 354