Opleiding in beeld

Nascholingsaanbod

Oog voor interactie

In deze training 'Oog voor interactie' gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid. Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
In de training Oog voor interactie staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt immers dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert. Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen.

• intake (inclusief digitale taaltoets op eigen locatie) 
• 6 groepsbijeenkomsten van 3 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken) 
• 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken) 
• bezoek van de trainer op je werk (na de 3e bijeenkomst) 
• eindopdracht 
• eindgesprek
De bijeenkomsten  bieden wij aan in groepen van maximaal 10 á 12 deelnemers. De intake, het praktijkbezoek en het eindgesprek zijn individueel.

De training is er in twee variaties: 
• Oog voor interactie in kinderopvang 0-4 jaar
• Oog voor interactie in kinderopvang 4-12 jaar

In beide variaties gaan we op dezelfde manier aan de slag: We werken langs drie leerlijnen:

1. Kennis over en oefenen met de zes interactievaardigheden:
o Sensitieve responsiviteit 
o Respect voor autonomie 
o Structureren en leidinggeven 
o Praten en uitleggen 
o Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling) 
o Begeleiden van interacties tussen kinderen
We vertalen de 6 interactievaardigheden concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de (deel)vaardigheden. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als middels praktijkopdrachten. We besteden extra aandacht aan de drie laatste (educatieve) vaardigheden en de kinderlijke taalontwikkeling.

2. Kijken naar jezelf met anderen.
Dit gebeurt door het maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk. In de bijeenkomsten laat je zelfgekozen beeldfragmenten zien aan mededeelnemers en de trainer. Dit gebeurt in kleinschalige setting (duo's) en met behulp van concrete kijkvragen en uitgewerkte 'interactieschalen'. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten,  tijdens het praktijkbezoek en tijdens het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer de individuele voortgang van de deelnemers. In de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer de eigen groei.


3. Versterken eigen taalvaardigheid: 
De training is zeer taalrijk opgezet. Tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk wordt er voortdurend spelenderwijs een beroep gedaan op de vaardigheden spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven. Wanneer deze vaardigheden bij een deelnemer onvoldoende zijn is er extra ondersteuning mogelijk.

We helpen je om je kracht uit te bouwen. Tijdens de trainingsperiode wordt iedere deelnemer gecoacht door de trainer. De trainer bewaakt of iedereen voldoende leerkansen krijgt en neemt. 
• het boek/ebook ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’
   (Strik, A & Schoemaker, J. (2014) Amsterdam: Reed Business.) 
• filmpjes van pm-ers in actie 
• filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk 
• werkboek

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvang je een Bewijs van deelname.Graag bieden wij de training incompany aan. Er wordt dan een offerte op maat gemaakt. 

Zoals aangegeven is het trainingsaanbod Oog voor interactie onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden. Via deze regeling is er 650 euro subsidie per deelnemer beschikbaar. Voor de actuele stand van zaken over deze regeling verwijzen wij u naar de site van Bureau Kwaliteit Kinderopvang.


Jonge kinderen leren "Zien"
Door het volgen van de Opleiding Jonge kinderen leren 'Zien' leren pedagogisch medewerkers bewust basiscommuncatie inzetten als middel om de pedagogische doelen (Riksen Walraven) te bereiken. 
De opleiding bestaat uit een individueel scholingstraject en een groepstraject. 
Pedagogisch Werkers leren door middel van een individueel scholingstraject initiatieven van baby's en jonge kinderen te zien, ontvangen en bevestigen waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen. We gebruiken daarvoor de video Interactie Begeleiding (VIB) als methodiek. Deze methodiek gaat uit van de kracht van de pedagogisch medewerker. 
Deze scholing sluit aan bij het thema "basiscommunicatie". De medewerkers leren hun eigen basiscommunicatie kennen en herkennen. Zij ontdekken de invloed hiervan op de kinderen die zij begeleiden. Medewerkers leren hun eigen communicatiepatronen bewust in te zetten ten behoeve van de emotionele veiligheid zodat kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen.


Kinderen "Zien" leren en ontwikkelen
Door het volgen van de Opleiding kinderen 'Zien' leren en ontwikkelen, leren pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgericht werken om de 4 pedagogische doelen van Riksen-Walraven te bereiken. 
De opleiding bestaat uit een groepstraject. Deze opleiding levert het meest op wanneer vooraf de Opleiding Jonge kinderen leren 'Zien' door de deelnemers is gevolgd. Hierin staan de principes van basiscommunicatie centraal. 
Met behulp van beeldopnamen van de kinderen uit de eigen groep worden de initiatieven van de kinderen uit de eigen groep bekeken en besproken. Deze initiatieven worden vervolgens gekoppeld aan de competenties van kinderen. Hierbij wordt het pedagogisch Kader met de 4 opvoedingsdoelen (Riksen-Walraven) als theoretische achtergrond gebruikt. 
Deze opleiding sluit aan bij thema "Ontwikkelen en leren van (jonge) kinderen". Pedagogisch medewerkers leren dat zij een actieve rol hebben in de ontwikkeling van kinderen. Ze gaan ZIEN dat kinderen spelend en actief in relatie met hun omgeving leren

Samen spelen en samen leven "Zien"

Bij deze opleiding leren pedagogisch medewerkers ZIEN wat kinderen nodig hebben om samen te spelen en samen te leven. Zij leren kinderen bij de ontwikkeling van hun sociale competentie zo te ondersteunen dat zij verschillen waarderen en een open houding ontwikkelen ten aanzien van onze complexe samenleving. De opleiding biedt pedagogisch medewerkers handvaten om via bewustwording van de eigen identiteit (PMer) pedagogisch handelen in te zetten bij het stimuleren van de sociale en morele competenties van kinderen. De didactische elementen die we inzetten zijn: het beeld als uitgangspunt en dit linken aan de theorie volgens 'Pedagogisch Kader Samen verschillend'. Vervolgens wordt gevraagd naar beelden uit de eigen praktijk die gemeenschappelijk in de bijeenkomst besproken.

Kijk we doen het samen: een professionele ouderavond met ieder kind in beeld

Doel van de training is dat pedagogisch medewerkers zelf professionele inhoud geven aan de pedagogische samenwerking met ouders tijdens een ouderavond. (ontwikkelen van pedagogisch partnerschap). Zij laten zien en horen wat zij bij ieder kind zien aan ontwikkeling en gaan op basis daarvan het gesprek met ouders aan. De opleiding biedt pedagogisch medewerkers handvaten om het gesprek aan te gaan met ouders via de ontwikkeling van hun kind in beeld.
Samen met de Opleiding Jonge kinderen leren 'Zien, Kinderen 'Zien' leren en ontwikkelen, en Samen spelen, samen leven leren 'Zien' vormt deze training een doorgaande lijn in het professionaliseren van de pedagogisch medewerker en is gebaseerd op de visie dat het kind, de ouder én de pedagogisch medewerker gezien moet worden.

Kinderen tijdens de overblijf leren 'Zien'

Deze cursus is bedoeld voor overblijfkrachten.
  


.


Kinderen tijdens de overblijf leren 'Zien'