Opleiding in beeld

Nascholingsaanbod

Pedagogische coaching

Onze visieop coaching is dat de pedagogisch medewerker een coach nodig heeft net als dat kinderen een mentor nodig hebben. Een pedagogisch medewerker, die zich veilig voelt bij de pedagogisch coach, ontwikkelt zich vanuit deze basis verder. Vanuit veiligheid en uitdaging is ontwikkelen mogelijk en kan de pedagogisch medewerker vanuit deze veilige basis open staan voor uitdagingen en (pedagogisch) leren. Alleen en samen met anderen. We gaan er van uit pedagogisch coachen inspireert en ondersteunt. Het zelf reflecterende en zelfsturende vermogen van de pedagogische medewerker wordt door onze coaching optimaal gestimuleerd. Hierdoor ontwikkelen pedagogisch medewerkers zich steeds completer tot vak-volwassen pedagogisch medewerkers die handelen volgens het pedagogisch beleid van het betreffende kindercentrum.

Omdat het onze ervaring is dat het voor wat kleinere organisaties iets lastiger is de juiste mensen te vinden voor functies die net iets anders vragen naast het verzorgen en begeleiden van kinderen zouden wij graag in gesprek komen met juist deze organisaties. Zodat we samen met hen een passend aanbod kunnen ontwikkelen waarbij gebruik gemaakt kan worden van ervaren pedagogische coaches die hun medewerkers kunnen coachen.

Onze werkwijze houdt in dat de pedagogisch medewerker wordt gevolgd door de coach die op de hoogte is van de persoonlijke leerdoelen ( ziet kansen en creëert kansen voor pedagogische kwaliteit bij de pedagogisch medewerker). In de coaching hebben de pedagogisch medewerkers de regie in het stellen van pedagogische doelen waaraan zij gaat werken met de coach. Zij gaan het zelf doen! Pedagogisch medewerkers worden door de coaches begeleid om werk gerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen tbv de ontwikkeling van de kinderen die worden begeleid in de groep en het contact met ouders. Er wordt zorggedragen voor uitdagingen en inspiratie voor de pedagogisch medewerker. De coach gaat met de medewerker in gesprek en stelt prikkelende vragen n.a.v. eigen (pedagogische) vraagstukken nodigt uit tot het stellen van nieuwe leerdoelen. En kiest bv. per jaar in overleg met de leidinggevenden een speerpunt; wanneer er volgens verschillende kanalen coaching gegeven wordt zorgen we voor afstemming met de andere vormen van coaching.

Aangezien het van belang is voor het effect van coaching dat er een veilige vertrouwelijke relatie is tussen de coach en de gecoachte willen we afspraken maken met de organisaties die het ontstaan van een vertrouwensrelatie mogelijk maken. Daarom bieden we een jaar abonnement met de mogelijkheid dat eventueel voor één jaar te verlengen.

Binnen dit abonnement hebben we de volgende onderdelen:

 • Intake gesprek met de pedagogisch medewerker
 • 4 maal per jaar coaching gesprek van 1 uur
 • 2 maal een video opname of een bezoek op de groep
 • Verslaglegging van gesprekken
 • Afstemming met eventueel andere vormen van pedagogische coaching

Naast de pedagogische coaching kunnen wij voor uw organisatie pedagogische beleidsvoorbereiding en implementatie verzorgen.

De prijs voor deze diensten worden begroot naar aanleiding van uw wensen en verwerkt in een offerte die we graag voor u maken.

Oog voor interactie

In deze training 'Oog voor interactie' gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid. Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het ROC van Amsterdam.

In de training Oog voor interactie staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt immers dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert. Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen.

• intake (inclusief digitale taaltoets op eigen locatie)
• 6 groepsbijeenkomsten van 3 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken)
• 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)
• bezoek van de trainer op je werk (na de 3e bijeenkomst)
• eindopdracht
• eindgesprek

De bijeenkomsten bieden wij aan in groepen van maximaal 10 á 12 deelnemers. De intake, het praktijkbezoek en het eindgesprek zijn individueel.

De training is er in twee variaties:
• Oog voor interactie in kinderopvang 0-4 jaar
• Oog voor interactie in kinderopvang 4-12 jaar
In beide variaties gaan we op dezelfde manier aan de slag: We werken langs drie leerlijnen:

1. Kennis over en oefenen met de zes interactievaardigheden:
o Sensitieve responsiviteit o Respect voor autonomie o Structureren en leidinggeven o Praten en uitleggen o Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling) o Begeleiden van interacties tussen kinderen We vertalen de 6 interactievaardigheden concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de (deel)vaardigheden. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als middels praktijkopdrachten. We besteden extra aandacht aan de drie laatste (educatieve) vaardigheden en de kinderlijke taalontwikkeling.

2. Kijken naar jezelf met anderen.
Dit gebeurt door het maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk. In de bijeenkomsten laat je zelfgekozen beeldfragmenten zien aan mededeelnemers en de trainer. Dit gebeurt in kleinschalige setting (duo's) en met behulp van concrete kijkvragen en uitgewerkte 'interactieschalen'. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten, tijdens het praktijkbezoek en tijdens het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer de individuele voortgang van de deelnemers. In de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer de eigen groei.

3. Versterken eigen taalvaardigheid
De training is zeer taalrijk opgezet. Tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk wordt er voortdurend spelenderwijs een beroep gedaan op de vaardigheden spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven. Wanneer deze vaardigheden bij een deelnemer onvoldoende zijn is er extra ondersteuning mogelijk.
We helpen je om je kracht uit te bouwen. Tijdens de trainingsperiode wordt iedere deelnemer gecoacht door de trainer. De trainer bewaakt of iedereen voldoende leerkansen krijgt en neemt.
• het boek/ebook ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’
(Strik, A & Schoemaker, J. (2014) Amsterdam: Reed Business.)
• filmpjes van pm-ers in actie
• filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk
• werkboek

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvang je een Bewijs van deelname.Graag bieden wij de training incompany aan. Er wordt dan een offerte op maat gemaakt.

Werken met baby's

Vanuit het IKK zijn eisen gesteld aan aanvullende scholing voor pedagogisch medewerkers die met 0-jarigen werken. Het werken met baby’s vraagt om specifieke expertise. In deze door de branche goedgekeurde training, wordt aandacht gegeven aan de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om baby’s zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria.

Deelnemers over de training:
Het werken is nu nog leuker en eigenlijk rustiger geworden. En ook persoonlijker.
Het werkt prettiger en ben blij de cursus gevolgd te hebben.
Ik vond het een leuke, leerzame cursus. Ik heb hier dingen geleerd die ik op school niet krijg.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s, zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Bijvoorbeeld: pedagogisch medewerkers; pedagogisch stafmedewerkers / coaches; leidinggevenden. In elk geval minimaal MBO-3 niveau.

Doel
Wanneer een baby met drie of vier maanden in de babyopvang komt vereist dat speciale aandacht, aangezien de ervaringen die baby’s opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Om dat fundament mee op te bouwen helpt deze training de deelnemer de zes interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren specifiek gericht op baby’s Daarnaast besteedt de training aandacht aan de groepsruimte, het speelgoedmateriaal en de samenwerking tussen collega’s en met ouders.

Resultaat
Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. Iedere deelnemer ontvangt een bewijs van deelname. Beoordeling vindt plaats op basis van tachtig procent aanwezigheid, inzet tijdens bijeenkomsten en huiswerkopdrachten.

Inhoud
De training 'Werken met baby's' bestaat uit acht bijeenkomsten:

 1. visie op baby's en babyopvang
 2. het bieden van emotionele ondersteuning
 3. respect voor autonomie
 4. structuur en continuïteit
 5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 8. samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen

De training is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend leren'. U krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken.
Duur: De training bestaat uit acht bijeenkomsten, waarvan de eerste en laatste 3 uur duren en de rest 2,5 uur. De Studiebelasting is 40 uur.
Kosten: volgens offerte
Groepsgrootte: Maximaal 12 deelnemers

De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training. De opzet van de training is ontwikkeld door het NJI en in 2012 herzien.

Jonge kinderen leren "Zien"
Door het volgen van de Opleiding Jonge kinderen leren 'Zien' leren pedagogisch medewerkers bewust basiscommuncatie inzetten als middel om de pedagogische doelen (Riksen Walraven) te bereiken.
De opleiding bestaat uit een individueel scholingstraject en een groepstraject.
Pedagogisch Werkers leren door middel van een individueel scholingstraject initiatieven van baby's en jonge kinderen te zien, ontvangen en bevestigen waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen. We gebruiken daarvoor de video Interactie Begeleiding (VIB) als methodiek. Deze methodiek gaat uit van de kracht van de pedagogisch medewerker.
Deze scholing sluit aan bij het thema "basiscommunicatie". De medewerkers leren hun eigen basiscommunicatie kennen en herkennen. Zij ontdekken de invloed hiervan op de kinderen die zij begeleiden. Medewerkers leren hun eigen communicatiepatronen bewust in te zetten ten behoeve van de emotionele veiligheid zodat kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen.


Kinderen "Zien" leren en ontwikkelen
Door het volgen van de Opleiding kinderen 'Zien' leren en ontwikkelen, leren pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgericht werken om de 4 pedagogische doelen van Riksen-Walraven te bereiken.
De opleiding bestaat uit een groepstraject. Deze opleiding levert het meest op wanneer vooraf de Opleiding Jonge kinderen leren 'Zien' door de deelnemers is gevolgd. Hierin staan de principes van basiscommunicatie centraal.
Met behulp van beeldopnamen van de kinderen uit de eigen groep worden de initiatieven van de kinderen uit de eigen groep bekeken en besproken. Deze initiatieven worden vervolgens gekoppeld aan de competenties van kinderen. Hierbij wordt het pedagogisch Kader met de 4 opvoedingsdoelen (Riksen-Walraven) als theoretische achtergrond gebruikt.
Deze opleiding sluit aan bij thema "Ontwikkelen en leren van (jonge) kinderen". Pedagogisch medewerkers leren dat zij een actieve rol hebben in de ontwikkeling van kinderen. Ze gaan ZIEN dat kinderen spelend en actief in relatie met hun omgeving leren

Samen spelen en samen leven "Zien"

Bij deze opleiding leren pedagogisch medewerkers ZIEN wat kinderen nodig hebben om samen te spelen en samen te leven. Zij leren kinderen bij de ontwikkeling van hun sociale competentie zo te ondersteunen dat zij verschillen waarderen en een open houding ontwikkelen ten aanzien van onze complexe samenleving. De opleiding biedt pedagogisch medewerkers handvaten om via bewustwording van de eigen identiteit (PMer) pedagogisch handelen in te zetten bij het stimuleren van de sociale en morele competenties van kinderen. De didactische elementen die we inzetten zijn: het beeld als uitgangspunt en dit linken aan de theorie volgens 'Pedagogisch Kader Samen verschillend'. Vervolgens wordt gevraagd naar beelden uit de eigen praktijk die gemeenschappelijk in de bijeenkomst besproken.

Kijk we doen het samen: een professionele ouderavond met ieder kind in beeld

Doel van de training is dat pedagogisch medewerkers zelf professionele inhoud geven aan de pedagogische samenwerking met ouders tijdens een ouderavond. (ontwikkelen van pedagogisch partnerschap). Zij laten zien en horen wat zij bij ieder kind zien aan ontwikkeling en gaan op basis daarvan het gesprek met ouders aan. De opleiding biedt pedagogisch medewerkers handvaten om het gesprek aan te gaan met ouders via de ontwikkeling van hun kind in beeld.
Samen met de Opleiding Jonge kinderen leren 'Zien, Kinderen 'Zien' leren en ontwikkelen, en Samen spelen, samen leven leren 'Zien' vormt deze training een doorgaande lijn in het professionaliseren van de pedagogisch medewerker en is gebaseerd op de visie dat het kind, de ouder én de pedagogisch medewerker gezien moet worden.

Kinderen tijdens de overblijf leren 'Zien'

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die in de tussenschoolse opvang werken.